ANBI

ANBI

Gegevens 

Stichting Afasietherapie Amsterdam KvK 41197031 RSIN 003670594 

Karel du Jardinstraat 61a 1073 TB  Amsterdam 020 – 624 23 85 
info@praktijksaa.nl 
  

Doelstelling volgens de statuten 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:  
– a. het beheren en exploiteren van een zorgorganisatie gericht op onder meer afasie, dysartrie en dysfagie; 

  1. b. het begeleiden van cliënten en hun familie;
  2. c. het (doen) verrichten van – en het verlenen van volledige medewerking aan – onderzoek op het gebied van afasie, voor zover de belangen van— cliënten hierdoor niet worden geschaad;
  3. d. het bieden van goede zorg, waaronder wordt verstaan zorg van goede kwaliteit die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen en die afgestemd is op de reële behoefte-van de cliënt, binnen de gegeven financiële mogelijkheden en waar mogelijk in afstemming met samenwerkingspartners;
  4. e. het doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht aanwenden van de voor de-zorgverlening beschikbare middelen;
  5. het samenwerken met andere (lokale, regionale en landelijke) organisaties op het gebied van de gezondheidszorg en maatschappelijke – dienstverlening;

 

  1. het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest relevante-belanghebbenden;

 

  1. alle andere wettelijke middelen die voor het verwezenlijken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

 

  • De stichting heeft geen winstoogmerk. 

Maak kennis met Praktijk SAA 

De Stichting Afasietherapie Amsterdam (SAA) biedt sinds 1976 logopedische behandeling en begeleiding aan mensen die zijn getroffen door hersenletsel. Men kan bij ons terecht als er als gevolg daarvan problemen zijn met de taal, de spraak en/of het slikken. 
Sinds 2024 noemen wij onszelf Praktijk SAA. 

Na een beroerte of ongeval kan voor betrokkenen de communicatie opeens heel anders en moeizaam verlopen. Deze communicatieproblemen kunnen zeer verschillend zijn, maar vrijwel iedereen ervaart ze als een grote verandering in zijn of haar leven. Logopedische behandeling en begeleiding zijn gericht op het weer zo goed mogelijk kunnen communiceren in het dagelijks leven.  

Behalve het spreken kan ook het slikken moeilijkheden opleveren. Iemand verslikt zich vaak of kan niet meer alles eten en/of drinken. Een logopedist kan dan het slikken trainen en adviezen geven over een veilige voeding en manier van eten en/of drinken. 

  

Behandeling en begeleiding 

In de logopedische behandeling maken we gebruik van verschillende onderzoeksmethoden en therapieën. Ook informeren en begeleiden we degenen die nauw betrokken zijn bij de mensen die in behandeling zijn en adviseren hoe men zo goed mogelijk kan communiceren met de patiënt. De behandelingen worden vergoed vanuit de vanuit de Zorgverzekeringswet. Praktijk SAA heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Onze logopedisten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en in het Afasieregister. 

 Afasiecentrum Amsterdam 

In 2006 heeft Praktijk SAA een nieuwe voorziening toegevoegd aan de zorg voor afasiepatiënten: het Afasiecentrum. Cliënten die ná de revalidatieperiode hun communicatiemogelijkheden nog verder willen ontwikkelen kunnen hier een traject volgen om hun persoonlijk doel te bereiken. Er zijn activiteiten voor zowel mensen met afasie, als hun naasten. 
Financiering van onze activiteiten valt gedeeltelijk onder behandeling via de Zorgverzekeringswet (GZSP) en deels onder begeleiding (WMO) en Welzijn. 

Locaties 

Onze 1e lijns behandelingen vinden plaats op onze praktijk aan de Karel du Jardinstraat, in Gezondheidscentrum Klein Gooioord en het Slotervaart Gezondheidscentrum.  
Het Afasiecentrum biedt de verschillende activiteiten aan op de Karel du Jardinstraat. 
Daarnaast werken er logopedisten van Praktijk SAA in verschillende verpleeghuizen en verzorgingshuizen in Amsterdam. 

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: Martijn Groot, Leon Hielkema en Jan Emmens. 

Beloningsbeleid 

De leden van RvT van de Stichting Afasietherapie Amsterdam vervullen hun functie op vrijwillige basis; het is als zodanig een onbezoldigde functie. 

Personeelsleden werken volgens een vastgesteld uurloon. De kosten voor personeel zijn terug te vinden in de Jaarrekening 2020.  
In juni 2024 publiceren wij jaarrekening 2023. Wilt u een recente jaarrekening ontvangen? Dan horen wij dit graag. U kunt ons bereiken via mail of het contactformulier. 

  

Beleid en speerpunten 2024 

Vergroten herkenbaarheid praktijk SAA 

In 2024 gaan we verder onder de naam Praktijk SAA, neurologopedie en Afasiecentrum Amsterdam. 
Een stap die we nemen om te laten zien dat wij een gespecialiseerde logopedische praktijk zijn.   

Verbeteren van processen, zodat iedereen goed geïnformeerd is en minder tijd kwijt is aan administratieve taken. 

In 2024 willen een verbeterslag maken in het beschrijven van een aantal werkprocessen. Met een groeiend team werkend vanuit verschillende locaties wordt het steeds belangrijker om uniformiteit aan te brengen zodat iedereen snel en eenvoudig over dezelfde informatie kan beschikken. Implementatie en training zal eind 2024 plaatsvinden. 

Voor een goede professionele samenwerking stappen we over naar één elektronisch patiëntendossier. We kunnen hiermee de zorg voor de cliënt optimaliseren en de administratieve lasten voor de medewerkers verlichten.  
We richten ons op de inrichting, met het uiteindelijke doel eenvoudig, snel en overzichtelijke vastlegging.  De administratieve werkdruk wordt hiermee zoveel mogelijk beperkt waardoor er meer ruimte ontstaat in iemands agenda.  Hierdoor is er meer tijd voor persoonlijk contact.  

Het standaardformulier voor ANBI organisaties is hier terug te vinden. standaardformulier ANBI 

(In juni publiceren we het standaardformulier ANBI voor het jaar 2023) 

T: 020-624 2385

E: info@praktijksaa.nl

Karel du Jardinstraat 61a,
1073TB Amsterdam

Behandelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Website door: VMB

Copyright, Praktijk SAA © 2024